Vedtægter for Sønderborg Volleyball Klub

 

§ 1: Hjemsted

Foreningens navn er Sønderborg Volleyball Klub (SØVK).

Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

Foreningen er medlem af Dansk Volleyball Forbund og DGI Sønderjylland.

 

§ 2: Formål

Foreningens formål er at samle volleyballinteresserede i et meningsfyldt og forpligtende fællesskab.

Det er vigtigt, at det enkelte medlem inddrages i foreningslivet ved, at der på alle niveauer er mulighed for medindflydelse og medansvar.

Foreningen skal søge at fremme idrætslige og sociale aktiviteter med mulighed for oplevelse af udfoldelse, samvær, glæde og venskab.

 

§ 3: Medlemskab

Som medlem kan optages enhver. Medlemskabet er bindende for en sæson, eller indtil skriftlig udmeldelse er modtaget.

Medlemmerne skal overholde klubbens vedtægter og alle beslutninger, der er truffet af bestyrelsen og generalforsamlingen.

Medlemmerne skal yde den nødvendige indsats til varetagelse af foreningens opgaver.

Bestyrelsen kan ekskludere eller midlertidigt udelukke et medlem fra foreningen, hvis vedkommende groft tilsidesætter sine medlemspligter eller repræsenterer foreningen på en uacceptabel måde.

 

§ 4: Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter betalingen for aktiviteter, der oprettes mellem generalforsamlingerne. Kontingentrestance i 2 måneder kan medføre udelukkelse.

 

§ 5: Bestyrelsen

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og yderligere enten ét eller tre medlem(mer).

Alle bestyrelses medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Valgbar til disse poster er alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og de øvrige medlemmers forældre.

Når medlemmerne er valgt, besætter bestyrelsen selv de førnævnte poster ved første bestyrelses møde.

Ved eventuelle afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed.

 

§ 6: Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle medlemmer har stemmeret. For medlemmer under 16 år udøves stemmeretten dog af 1 forælder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel i dagblad/ugeavis i Sønderborg eller via online media (f.eks. Facebook, foreningens hjemmeside eller email til medlemmerne) samt ved opslag på foreningens almindelige spillested.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for regnskabsåret 1/1 – 31/12
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 eller 4 i ulige år)
 2. Valg af mindst 1 suppleant
 3. Valg af revisor og revisorsuppleant
 4. Den kommende sæson
 5. Eventuelt. Bestyrelsen indkalder senest 10 dage herefter til den ekstraordinære generalforsamling med mindst 8 og højst 14 dages varsel.
 6. Ved valgene kan personer, der ikke er til stede, vælges, hvis de på forhånd skriftligt har tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det vedtages af bestyrelsen, eller når 1/ 5 af de stemmeberettigede i foreningen skriftligt fremsætter ønske om det til bestyrelsen med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. 

 

§ 6a: Digital generalforsamling

Stk. 1 Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2 Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5 Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

§ 7: Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Økonomiske dispositioner kan foretages af både formand og kasserer.

 

§ 8: Opløsning

Foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med samme formål.

Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/ 3 af de stemmeberettigede i foreningen deltager. Hvis færre end 1/ 3 af de stemmeberettigede deltager, kan generalforsamlingen dog med simpelt flertal beslutte at indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning kan besluttes uanset antallet af deltagere.

Til vedtagelse af forslag om opløsning kræves i alle tilfælde 2/ 3 af de afgivne stemmer.

I tilfælde af opløsning båndlægges klubbens ejendele til eventuel oprettelse af en ny volleyballklub i Sønderborg Kommune.

Efter 5 år tilfalder foreningens ejendele idrætslige eller andre almennyttige formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.

 

Således vedtaget den 5. september 1973.

Vedtægtsændringer vedtaget september 1974, september 1975, september 1977, september 1983, maj 1984, maj 1985, april 1987, september 2003, november 2007, maj 2009, februar 2016 og marts 2022